اساسنامه

Text Box: بنیاد فرهنگی دماوند

فصل اول-کلیات

ماده 1- نام این تشکیلات* بنیاد فرهنگی دماوند* است که ازاین پس در این اساسنامه *بنیاد* خوانده میشود.
ماده 2- نشان بنیاد کوه دماوند است که برای ما ایرانیان نامی شناخته شده ومظهر و نشانگر 
 پاکی-عظمت وایستادگی است.

ماده 3- بنیاد تشکیلاتی است غیر انتفاعی که در چهار چوب قوانین کشور میزبان فعالیت خواهد داشت.
ماده 4- بنیاد تشکیلاتی است مستقل که به هیچیک از احزاب وسازمانها وگروها وابستگی نداشته و اعضای آن با حفظ اعتقادات فردی خود تنها در راه رسیدن به هدف های بنیاد باهم اشتراک مساعی دارند.

ماده 5- هدف از ایجاد این بنیاد برپا ساختن تشکیلاتی است که بتواند 
(1) با دعوت از مطلعین وصاحب نظران در   تا ریخ ، ادبیات، فرهنگ و هنر و موسیقی غنی ایران (2) وهم چنین با عرضه آخرین پدیده های علمی و تکنولوژی جلسات سخنرانی تشکیل دهد که مورد استفاده همگان باشد 
(3) وازطرفی با شناخت به نیازمندیهای ایرانیان خارج از کشور در زمینه های حقوقی-اجتماعی و اقتصادی با یاری گرفتن از کارشناسان کمک های موثری ارائه دهد

 

فصل دوم تشکیلات

 

 

ماده 6-تشکیلات از نهاد های زیر بوجود آمده است:

مجمع عمومی

هیأت مدیره

ماده 7عضویت

 عضو رسمی

عضو افتخاری

ماده 8-عضویت رسمی  ویژه­ی ایرانیان است و ایرانی بکسی گفته  میشود که از پدر ومادرو یا از مادر ویا پدر ایرانی در هر کجای جهان بدنیا آمده  باشد وخود را ایرانی بداند .

ماده 9- وظایف عضو رسمی

شرکت  در جلسات همگانی بنیاد

شرکت در نشست های مجمع عمومی

شرکت در انتخابات.

پرداخت حق عضویت

 

فصل دوم تشکیلات Continuation Page

Not for Profit

P.O.  Box  4184

Rockville, MD. 20849

Damavand@DamavandCulturalFoundation.org

(240) 428-8337

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Damavand_in_winter.jpg

بنیاد فرهنگی د ماوند

Damavand Cultural Foundation

Damavand Cultural Foundation