اساسنامه Cont

Text Box: فصل دوم تشکیلات

ماده 6-تشکیلات از نهاد های زیر بوجود آمده است:
مجمع عمومی
هیأت مدیره
ماده 7عضویت
 عضو رسمی
عضو افتخاری
ماده 8-عضویت رسمی ویژه­ی ایرانیان است و ایرانی بکسی گفته میشود که از پدر ومادرو یا از مادر ویا پدر ایرانی در هر کجای جهان بدنیا آمده باشد وخود را ایرانی بداند.
ماده 9- وظایف عضو رسمی
شرکت در جلسات همگانی بنیاد 
شرکت در نشست های مجمع عمومی 
شرکت در انتخابات.
پرداخت حق عضویت
ماده 10-عضو افتخاری –ایرانی یا غیر ایرانی که خدمت یا خدمات شایسته­ای به ایران یا 
ایرانی کرده باشند به عضویت افتخاری بنیاد نائل میشوند.
تبصره یکم عضو افتخاری حق انتخاب شد ن و انتخاب کردن را ندارد.
ماده 11- مجمع عمومی-عالیترین مرجع تصمیم گیری بنیاد است که با شرکت اعضای رسمی تشکیل میشود.
هیأت مدیره موظف است که حداقل هر سال یکبار اعضای مجمع را به نشست همگانی فراخواند. و در صورت لزوم هر چند بار که ضرورت ایجاب کند جلسه فوق العاده تشکیل دهد.

ماده 12 - دعوت از اعضای برای جلسه مجمع عمومی: دعوت نامه ها بایستی کتبی یا به صورت ایمیل بوده و حداقل 15 روز قبل از روز نشست به آگاهی اعضائ رسیده باشد.
تبصره دوم- در دعوت نامه ها باید ساعت- روز- ما ه و سال و محل برگزاری. جلسه مشخص شده باشد.
تبصره سوم- باید آگهی برگزاری نشست مجمع عمومی حداقل دریک روزنامه فارسی زبان محلی چاپ و به آگاهی همگان برسد.
ماده 13 –در برگزاری مجمع عمومی لازم است حداقل نصف بعلاوه یک از اعضائ رسمی حضور به همرسانند تا نشست رسمیت یابد. 
ماده 14 - در صورتیکه در نشست نخست مجمع عمومی تعداد اعضای رسمی به حد نصاب نصف به علاوه یک نرسید جلسه رسمیت نخواهد داشت و هیأت مدیره موظف است دعوتنامه جدیدی برای تمام اعضای رسمی در فاصله حد اکثر یکماه پس از برگزاری نخستین نشست مجمع عمومی و با رعایت ماده 12 و تبصره ها ی آن ارسال کند.
ماده 15-در نشست همگانی دوم با هر تعداد از اعضائ رسمی جلسه رسمیت خود را اعلام خواهد کرد و مصوبات آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود
ماده 16- زبان رسمی بنیاد فارسی و کلیه مکاتبات درون تشکیلاتی به زبان فارسی خواهد بود .

تبصره چهارم سال آغازین بنیاد هیأت مؤّسس به جای مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری است و اعضای آن در صورت تمایل میتوانند عهده دار وظایف هیأت مدیره گردند.

ماده17-وظایفمجمع عمومی
1- تشکیل جلسه همگانی اعضا حد اقل یکبار در سال.
2-استماع گزارش رئیس هیأت مدیره.
3-استماع گزارش مالی.
4- استماع گزارش امور اداری.
5 بررسی عمل کرد هیأت مدیره.
6-انتخاب مسئولین هیأت مدیره.
7- تعیین منابع و امکانات مالی بنیاد.
8-تعیین سیاست و روش عملکرد بنیاد.
9- بررسی نظرات و پیشنهادها 
10- بررسی امور بنیاد بر اساس اساسنامه.
11- تعیین تاریخ ومحل برگزاری جلسه آینده. مجمع عمومی
ماده 18- هیأت مدیره- بنیاد از پنج یا هفت عضو اصلی ویک عضو جانشین و یک بازرس مشاوران تشکیل میشود 
هفت عضو اصلی عبارتند از:
1- رئیس بنیاد
2- معاونت بنیاد
3- مسئول امور ما لی
4- مسئول امور ارتبا طا ت
5-- مسئول امور اداری-دبیر 
6-مسئول امور عضویت
7- مسئول امور تدارکات
* - اعضای جانشین
*- بازرس 
*- مشاوران
ماده 19-وظایف رئیس بنیاد
1-تشکیل جلسات هیأت مدیره و اداره آن
2-ایجادهمکاری میان اعضائ هیأت مدیره
3سخنگوی بنیاد و هیأت مدیره
4- مصاحبه و گفت و گو با رسانه­ها برای معرفی شناساندنِ بنیاد 
5-امضائ اسناد مالی بنیاد
6- نظارت بر اجرای امور بنیاد
ماده 20.- وظایف معاون بنیاد
1-همکاری با هیأت مدیره 
2-در غیاب رئیس مسئولیت­های او را عهده دارخواهد بود
3-پذیرش بخشی از مسئولیت­های محوله ازطرف رئیس بنیاد .
4-شرکت در جلسات هیأت مدیره
ماده 21- وظایف مسئول امور مالی
1-همکاری با سایر اعضائ هیأت مدیره
2-گشایش حساب جاری بنام بنیاد فرهنگی دماوند در ایالت مریلند آمریکا بادوامضا-رئیس بنیاد وامورمالی 
3-امضا اسناد مالی و نگهداری آنها.
4--ارائه خلاصه گزارش مالی در جلسات هیأت مدیره وتهیه گزارش سالانه امور مالی جهت استماع مجمع عمومی بنیاد 
5-گردآوری حق عضویت­ها با همیاری مسئول امور عضویت
ماده 22-وظایف مسئول امور اداری-دبیر
1-تهیه خلاصه گزارشات جلسات هیأت مدیره.
2-نگهداری مدارک جلسات بنیاد.
3-تهیه بروشور و آگهی ها
4-حضور در جلسات هیأت مدیره 
ماده 23- مسئول ارتباطات
1- ارتباط رسانه­ها جهت ارائه اطلاعات وبرگزاری جلسات سخنرانی.
2-ارتباط ایمیل با اعضا و دیگر هممیهنان و دعوت آنان در برنامه های بنیاد با همکاری دبیرخانه
3- شرکت در جلسات هیأت مدیره
ماده 24 مسئول امور عضویت 
1-همکاری با سایر اعضا هیأت مدیره.
2-تهیه فرم عضویت
3- دعوت افراد بعضویت بنیاد
4-حضور در جلسات هیأت مدیره.
ماده 25 مسئول تدارکات 
1-همکاری با سایر اعضا هیأت مدیره.
2-تهیه وسائل مورد نیاز بنیاد.
3-حضور در جلسات هیأت مدیره.
ماده 26-عضو جانشین .
1-حضور در جلسات هیأت مدیره در صورت تما یل 
2-جانشین عضو مستعفی در هیأت مدیره.
ماده 27 وظایف بازرس 
1-نظارت مستمردر عملکرد هیأت مدیره /اجرائی بمنظور
حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی وگزارش موارد خلاف به هیئت مدیره برای اصلاح
2-تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با توجه به مفاد اساسنامه
3-حضور در جلسات هیأت مدیره در صورت تمایل.
ماده 28-مشاوران 
شرکت در جلسات هیأت مدیره ( الزامی نیست مگر آنکه حضور مشاور نیاز باشد).
کمک وهمفکری به هیأت مدیره برای پیشبرد اهداف بنیاد.
تبصره پنجم
مشاوران در تصمیم گیریهای هیأت مدیره دارای حق رای نیستند مگر آنکه رئیس بنیاد در شرایطی که آرای مساوی باشند پیشنهاد کند و به تصویبِ اکثریت اعضای هیأت مدیره برسد.
ماده 29 این اساسنامه موقت در 29 ماده و 5 تبصره تهیه ودر آبان ماه سال 1389 شمسی برابر با نوامبرسال 2010 به تصویب هیأت موسس/هیأت مدیره رسید که و در تاریخ 24 ژانویه 2011 تحت عنوان تشکیلاتی غیر انتفاعی در ایالت مریلند به ثبت رسید.
 
اسامی اعضای هیأت مؤّسس بنیاد
دکترامیرحسین آزادی 
دکترمحمدرضا شهاب 
دکتراسماعیل میرمظفری
 دکترابراهیم نوروزی 

اسامی مشاوران (رایزنان)
-آقایان نادر مجد –داریوش تهرانی-ارسلان حمیدی –محمد قهاری-مهندس فریبرز عطارد
دکتر علیرضا آنالوئی- -دکتر جلیل بهار- دکتر مرتضی انواری

Not for Profit

P.O.  Box  4184

Rockville, MD. 20849

Damavand@DamavandCulturalFoundation.org

(240) 428-8337

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Damavand_in_winter.jpg

بنیاد فرهنگی د ماوند

Damavand Cultural Foundation

Damavand Cultural Foundation