برنامه شماره 7

Text Box: برنامه ماه جون 2012
 خرداد ماه 1391 

بخش نخست
آشنائی بامرکز پروازهای فضائی-گدارد-ناسا
دکتر نرگس معمار صادقی

بخش دوم
اجرای موسیقی
نادر مجد-ارسلان حمیدی و دکتر علیرضا آنالوئی

زمان-یکشنبه 24 جون 2012
گرد همائی - ساعت 7:00 بعدازظهر
شروع سخنرانی ساعت 7:30
پذیرائی-ساندویج-چای-قهوه-آب وسودا 

Montgomery college-Rockville
TC (Technical Center) Room#136
Direction from 355 (Hungerford Drive)
Take N. Campus Drive, Park at Lot #9 (Across from Technical Center)

تلفن اطلاعات
دکتر میر مظفری-8907-280-202

شرکت برای علاقمندان آزاد است

Not for Profit

P.O.  Box  4184

Rockville, MD. 20849

Damavand@DamavandCulturalFoundation.org

(240) 428-8337

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Damavand_in_winter.jpg

بنیاد فرهنگی د ماوند

Damavand Cultural Foundation

Damavand Cultural Foundation