Narges Hosseinzadeh

نرگس حسین زاده، امور مالی و تدارکات

تحصیلات: نرگس زاده حسین دارای دانشنامۀ لیسانس در دو رشتۀ علوم سیاسی و پرستاری است. مدرک پرستاری خود را از دانشگاه بافالو در ایالت نیویورک ومدرک کارشناسی علوم سیاسی را از دانشگاه تهران در یافت داشته است.
مشاغل: خانم زاده حسین هیجده سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده و در حال حاضر در بیمارستان دانشگاه جورج واشنگتن که از مراکز عمدۀ درمانی در منطقۀ واشنگتن دی سی است به کار اشتغال دارد.

علاقه مندی ها: هاخانم زاده حسین دارای دلبستگی عمیقی به فرهنگ و ادبیات پربار ایران است و همین دلبستگی ها سبب جذب وی به فعالیت های فرهنگی با هدف روشن نگهداشتن چراغ فرهنگ نیاکانی در جوامع ایرانی در نقاط محل اقامت خود در آمریکا شده است. وی از هنگام انتقال به منطقۀ واشنگتن در گردهمایی های فرهنگی و گروه های کتابخوانی ایرانیان این منطقه حضور و مشارکت فعال داشته است. پیوستن او به هیئت مدیرۀ بنیاد فرهنگی دماوند نمونۀ بارزی از این گونه فعالیت ها است. او از این طریق می خواهد سهم خود را در بقاء واعتلای فرهنگی که به آن عشق می ورزد ادا کند. کتاب خواندان، بویژۀ مطالعۀ آثار داستانی و رمانها یکی از مهمترین علائق شخصی او است که بخشی از ساعاتش را خارج از اشتغال حرفه ای به خود اختصاص می دهد.