Fahima Frouzsh

تحصیلات- خانم مقتدر دانشنامۀ لیسانس خود را از دانشگاه اورِگان در رشتۀ ریاضیات دریافت داشته و تحصیلات خود را تا دریافت دانشنامۀ فوق لیسانس از دانشگاه ناکس ویل در ایالات تنسی در رشتۀ مهندسی صنعتی ادامه داده است.

مشاغل- خانم مقتدر پنجسال در شرکت آلومینیوم سازی رینولدز به کار اشتغال داشته و پس از آن به مدت بیست سال مدیریت دفتر های پزشکی را عهده دار بوده و در این کار تجربه اندوخته است. او با دکتر علی مقتدر ازدواج کرده و دارای یک دختر است.

علاقه مندی ها- خانم مقتدر شیفتۀ فرهنگ ایران است. این دلبستگی عمیق سبب شده است که با تمام توان فکری و عملی خود به یاری گروه هایی که بنا به تشخیص خود وی برای ارتقاء این فرهنگ، بزرگداشت ارزشهای آن و وشناساندن این ارزشها به جهانیان صمیمانه می کوشند بشتابد. نمونۀ بارز این دلبستگی عضویت او در بنیاد فرهنگی دماوند و فعالیت ها و کمک ها های بی دریغ وی به پیشبرد هدفهای بنیاد و بالا بردن کیفیت و جاذبۀ برنامه های آن است. خانم مقتدر از سه سال پیش عضو هیئت مدیرۀ این بنیاد بوده و امور عضو گیری و ارتباطات آن را تصدی کرده است. فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خانم مقتدر به همین مقدار محدود نمی شود. او با شورای اتلانتیک، یک سازمان مستقر در ایالات متحده که در امور بین المللی و ارتقاء رهبری سازنده فعال است نیز همکاری می کند و در هیئت مدیرۀ شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبارهم که برای پیشبرد حقوق و منافع گروهی و حرفه ای آمریکاییانی که اصل وتبار ایرانی دارند تشکیل یافته است، عضویت دارد.