Morteza Trund

مرتضی تروند، اموراداری و روابط عمومی

تحصیلات: تحصلات دانشگاهی خود را در ایالات متحده دنبال کرده و و به در یافت دانشنامۀ مهندسی در رشتۀ الکترونیک (Electronic Engineering) توفیق یافته است.

مشاغل: به مدت 32 سال در شهر های راکویل و گیترزبرگ واقع درایالت مریلند در ارتباط با رشتۀ تحصیلی خود شغل آزاد داشته است.
مرتضی تروند، مسؤل روابط عمومی و امور اداری
علاقه مندی ها: فعالیت های فرهنگی و تفریحات سالم از قبیل کوهنوردی و راه پبمایی و مسافرت.
یکی دیگر از علاقه مندی های مهم او مطالعه و شرکت دادن دیگران در مطالعۀ کتابهای داستانی و تاریخی و تشکیل نشست های بحث و تبادل نظر است، به طوری که هریک از شرکت کنندگان بتوانند دریافت و ارزیابی خود رادر بارۀ کتاب انتخاب شده بیان کنند و در نتیجه به دیدگاه های گوناگون پیرامون یک اثر پی برده شود. .تخت تأثیر همین علاقه مندی، او یکی از پایه گزاران اصلی گروه فرهنگی “کتاب پژوهان” بوده است که از سال 2002 میلادی تا کنون در منطقۀ واشنگتن بزرگ فعالیت دارد و در این مدت هر 2 ماه یکبار به طور مرتب تشکیل جلسه داده است. در هریک از این جلسات یک کتاب داستان (رمان) فارسی که پیشاپیش تعیین شده و شرکت کنندگان آن را خوانده اند توسط حاضران با استفاده از وقت مساوی مورد نقد ارزیابی قرار می گیرد. تاکنون بیش از صد کتاب از این نوع در این جمع بررسی و تحلیل شده است. مرتضی تروند بنیانگزار گروه دیگری بنام ” تاریخ پژوهان” بوده است که آن هم هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد، ولی به جای کتابهای داستانی، کتابهای تاریخی انتخاب شده را تحلیل و بررسی می کند.